Welkom   Welkom
  Actueel nieuws
Bestuur statuten   Bestuur / statuten
Vragenlijst genealogie   Vragenlijst genealogie
  Familie historie
Fotogalerij   Fotogalerij
  Familie links
Contact   Contact
Statuten

De stichting is opgericht bij notariële akte op 25 februari 1998 door Jan van Lelyveld. In deze akte zijn de statuten van de stichting vastgelegd. De belangrijkste artikelen van deze statuten zijn hieronder weergegeven. Een kopie van de volledige tekst van de statuten is op te vragen bij de secretaris.

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting Familie van Lelyveld.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:

a. contact gaande te houden tussen degenen die de geslachtsnaam Van Lelyveld dragen en/of afstammen van Pieter Paulusz. van Lelyveld, geboren te Rotterdam op 8 oktober 1627 en Belitje Jacobsdr. van Swieten, geboren te Nieuwveen op 31 maart 1627.
b. het instandhouden en beheren van het familie-archief, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. Onder (familie) Van Lelyveld is in deze statuten mede begrepen de persoon die in de burgerlijke stand (Gemeentelijke Basis Administratie) is ingeschreven onder de familienaam "van Lelyveld van Cingelshouck".

3. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

a. indien het bestuur daartoe aanleiding en mogelijkheden ziet, het organiseren van familie-bijeenkomsten voor belangstellenden, bijzonder geïnteresseerden en hun partners;

b. voorzover daartoe aanleiding bestaat, onderzoek te doen omtrent de genealogie van de familie Van Lelyveld;

c. eventueel, indien zij zich naar het oordeel van het bestuur daartoe lenen, publicaties van dit onderzoek te doen verschijnen.

VERMOGEN

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere baten.

BIJZONDER GEïNTERESSEERDEN EN BELANGSTELLENDEN

Artikel 4

1. De stichting kent bijzonder geïnteresseerden en belangstellenden.
2. Bijzonder geïnteresseerde der stichting kan zijn ieder, die de geboortenaam Van Lelyveld draagt- waaronder begrepen de in artikel 2 sub 1.a. bedoelde personen, alsmede met hen gehuwde vrouwen - of die de naam Van Lelyveld - door de wet daartoe in staat gesteld - als geslachtsnaam heeft verkregen.
3. Belangstellenden kunnen zijn alle andere afstammelingen van de in het vorige lid genoemde personen en voorts allen, hetzij man of vrouw, die met een afstammeling van de in dat genoemde lid genoemde personen gehuwd zijn of gehuwd geweest zijn, alsmede degenen die krachtens een bestuursbesluit zijn toegelaten.
4. Men wordt bijzonder geïnteresseerde en belangstellende door aanmelding, gevolgd door aanneming door het bestuur. Men houdt op bijzonder geïnteresseerde of belanghebbende te zijn door bedanken, overlijden en roiement bij bestuursbesluit, met algemene stemmen genomen op grond, dat zulks naar het oordeel van het bestuur in het belang der stichting gewenst is.
5. Het bestuur kan een jaarlijkse bijdrage voor de belangstellenden en bijzonder geïnteresseerden vaststellen. De betaling van de bijdrage is geheel vrijwillig.

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 8

De stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd:

a. hetzij door het bestuur;
b. hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.